Yoga Classes

Special yoga class with siblings at Eco Ayurvedic and Yoga Centre.

Յոգայի հատուկ դաս քույրերի և եղբայրների հետ
«ԷԿՈ» ԱՅՈՒՐՎԵԴԱՅԻ և յոգայի ԿԵՆՏՐՈն-ում:

DSC01855 DSC01856 DSC01870 DSC01878 DSC01879 DSC01882 DSC01889 DSC01897 DSC01898 DSC01899 DSC01900 DSC01901 DSC01905 DSC01858 DSC01859 DSC01865 DSC01866 DSC01868 DSC01906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *